Terms of service

1.1. NOTEIKUMI UN ILGUMS


Šie standarta noteikumi attiecas uz pasūtījumiem, kas mūsu interneta veikalā (turpmāk INTERNETA VEIKALS) tiek veikti starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu, un IK "Reltek" (turpmāk PĀRDEVĒJS).


1.2. DISTABAS LĪGUMS


Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojumu sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojumu sniedzējam adresēts vai nav adresēts. iespieddarbi, tipveida vēstules, katalogi, sludinājumi, kas publicēti presē kopā ar abonēšanas kuponu, pa telefonu, faksimilu, internetu, elektronisko pastu, televīziju, radio un citiem informācijas nosūtīšanas vai pārsūtīšanas līdzekļiem.


1.3. PIEGĀDES UN APMAKSĀJUMU KĀRTĪBA


Pircējs pasūta preces caur šo vietni, norādot pasūtīto preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja norēķināties par precēm, izmantojot šajā veikalā iebūvētos maksāšanas līdzekļus, vai apmaksājot Pārdevēja sagatavotu un Pircējam pa e-pastu nosūtītu rēķinu atbilstoši pasūtījumam. Rēķins tiek izrakstīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces saskaņā ar Pircēja pasūtījumu.


1.4. DATU APSTRĀDE


Ievadot nepieciešamo informāciju, veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un piegādāt preces atbilstoši attiecīgo tiesību aktu prasībām. Latvijas republika. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti paziņojumi saistībā ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.


1.5. DISTANĀS LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS


Distances līgums uzskatāms par spēkā stājušos, tiklīdz PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu starpniecību un saņēmis e-pastā apstiprinājumu no PĀRDEVĒJA veiktajam pasūtījumam. Pasūtījumi un pasūtījumu apstiprinājumi tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie ir adresēti.


1.6. DISTANS LĪGUMA IZPILDES PERIODS


PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma nosacījumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītās preces nav pieejamas, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir par to informēt PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS PATĒRĒTĀJAM var piedāvāt līdzvērtīgu preci par līdzvērtīgu cenu.


1.7. ATTEIKŠANAS TIESĪBAS

Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu, kādā tiek izmantotas atteikuma tiesības, nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un MK noteikumi Nr.255 - “Noteikumi par distances līgumiem.


Atteikuma tiesības distances līgumam:


Patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības tiek izmantotas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces daļu (preces), vai no līguma noslēgšanas dienas, ja pirkums ir daļēji vai pilnībā apmaksāts, izmantojot Patēriņa kredīta līgums. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek īstenotas arī attiecībā uz Patēriņa kreditēšanas līgumu.


Pirms atteikuma tiesību beigām patērētājs informē pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju par lēmumu atteikties no līguma, iesniedzot atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš tiek ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētājam ir jāpierāda atteikuma tiesību izmantošana.


Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu elektroniskā veidā pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē. Šajā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu uz pastāvīga informācijas nesēja (tai skaitā elektroniskā pasta).

Atteikuma tiesības var izmantot, iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu.


Patērētājs atgriež preci pārdevējam vai piegādātājam vai nodod tās pārdevējam vai piegādātājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas vai paziņojuma par līguma izpildi nosūtīšanas pārdevējam vai piegādātājam. atteikuma tiesības. Termiņš tiek ievērots, ja prece tiek atgriezta pirms 14 dienu termiņa. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piedāvājis preces izņemt pats.

Pārdevējs vai piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņemts patērētāja lēmums atkāpties no līguma saskaņā ar šā panta 2. punktu, atmaksā patērētājam samaksāto naudas summu, ieskaitot samaksātās piegādes izmaksas. patērētājs. Pārdevējs vai piegādātājs atmaksā šo summu, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli kā patērētājs, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam nav jāmaksā par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu.


Patērētājs sedz tiešās preču atgriešanas izmaksas, ja vien pārdevējs vai piegādātājs nav piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.


Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece ir izmantota citam mērķim, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.PATĒRĒTĀJS nevar izmantot Atteikuma tiesības Distances līguma noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos, tai skaitā, ja:


pakalpojuma sniegšana, kas tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ir pilnībā pabeigta, ja patērētājs ir nepārprotami piekritis un apliecinājis, ka zaudēs atteikuma tiesības no pakalpojuma sniegšanas līguma noslēgšanas dienas. ir pilnībā izpildīts;


preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību darbības laikā;


prece ir izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;


prece ātri bojājas vai drīz beigsies derīguma termiņš;

 

patērētājs ir atvēris preces iepakojumu, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt;


patērētājs ir atvēris audio vai video ieraksta vai datorprogrammas iepakojumu;


ir noslēgts līgums par tāda digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts uz pastāvīga informācijas nesēja, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu un atteikuma tiesību zaudēšanas pierādījumu.


Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kas neatbilst distances līguma nosacījumiem, tad saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 PATĒRĒTĀJAM ir jāaizpilda pretenzijas pieteikuma veidlapa un atgriezt atgriezto preci pilnā apmērā.


Visas izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu Pārdevējam, sedz Pircējs. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā”. Pārdevējs patur tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesības vai atteikt kompensāciju preces bojājuma, neuzmanīgas apiešanās ar preci lietošanas laikā vai lietošanas instrukcijas neievērošanas, oriģinālā iepakojuma nozaudēšanas vai būtisku bojājumu gadījumā.

 

1.8. Pretenzija par preci, kas neatbilst līguma nosacījumiem


Atgādinām, ka patērētājiem ir tiesības 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas pieteikt pretenziju par preci, kas neatbilst līguma nosacījumiem.


Patērētāja prasība par preci, kas neatbilst līguma nosacījumiem:


Interneta veikalā piedāvātajām precēm attiecas ražotāja garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē normatīvajos aktos Patērētājam piešķirtās tiesības.


Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs ir tiesīgs iesniegt ražotājam vai Pārdevējam pretenziju par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes saskaņā ar ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs attiecīgo preci ir nodevis un Patērētājs pieņēmis. Patērētāja pretenzijas par līguma noteikumiem neatbilstošas preces pieteikšanas un izskatīšanas un preces ekspertīzes organizēšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāma un izskatāma patērētāja pretenzija. par preci vai pakalpojumu, kas neatbilst Līguma noteikumiem”.


Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kas neatbilst distances līguma nosacījumiem, tad saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 PATĒRĒTĀJAM ir jāaizpilda pretenzijas pieteikuma veidlapa un atgriezt atgriezto preci pilnā apmērā.


Iesniedzot pretenziju ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Pretenzijas pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.


1.9. Nosacījumi pirkumiem, ko veic JURIDISKĀS PERSONAS


Pamatojoties uz to, ka preces tiek izmantotas profesionāliem mērķiem un palielinās to nolietojums, precēm tiek piemērots 10% uzcenojums (garantijas riski), 1 gada garantija.„Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.Maksājumu noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu var apmaksāt, izvēloties šādus maksājumu platformas makecommerce.lv, Maksekeskus AS nodrošinātos apmaksas veidus:

Interneta veikala izmantotie norēķinu veidi:


  • Latvijas internetbankas maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Igaunijas internetbankas maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
  • Lietuvas internetbankas maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
  • Somijas tiešsaistes banku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  • Visa/Mastercard maksājumiRekvizīti:

IK "Reltek"

Reg. Nr. 50002191011

Juridiskā adrese: Ozolkalna iela 4A, Rāmava, LV2111